Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PRVNÍ PROFESIONÁLNÍ s.r.o., IČ: 07787669, se sídlem Riegrova 222, 508 01 Hořice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. C 44082/KSHK (dále jen: „správce“ nebo „prodávající“).

 

 • Kontaktní údaje správce jsou:

 

 1. Adresa: Riegrova 222, 508 01 Hořice
 2. Telefon: +420776767574
 3. E-email: posta@vercajkovna.cz

 

 • Osobními údaji se rozumí a budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

 

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Článek II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

 

 • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Článek III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 1. plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 3. oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
 5. plnění zákonných povinností, které se na prodávajícího vztahují.

 

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

 

 1. vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím,
 2. dokladovací povinnost prodávajícího vůči orgánům státní správy a státního dozoru,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Článek IV.

Doba uchovávání údajů

 

 • Správce uchovává osobní údaje:

 

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. o dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle pět let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Článek V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby.

 

 • Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Článek VI.

Vaše práva

 

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Článek VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2022.